Ferme Elixaia

commune: 
LECUMBERRY
photos: 
https://pyrenees.media.tourinsoft.eu/upload/Ferme-Elixaia---cayolar-montagne.jpg
https://pyrenees.media.tourinsoft.eu/upload/Ferme-Elixaia---fabrication-fromage-2.jpg
https://pyrenees.media.tourinsoft.eu/upload/Ferme-Elixaia---troupeau-brebis-2.jpg
https://pyrenees.media.tourinsoft.eu/upload/Ferme-Elixaia---fromages-2.jpg
https://pyrenees.media.tourinsoft.eu/upload/Ferme-Elixaia---salle-de-vente-2.jpg
https://pyrenees.media.tourinsoft.eu/upload/Ferme-Elixaia---carte-visite-2.jpg